Kandydat do pracy na dane stanowisko wyłoniony spośród innych jest kierowany do medycyny pracy na badania wstępne. W tym momencie nie jest jeszcze pracownikiem. Czy jednostkę medycyny pracy należy w tym przypadku traktować jako odbiorcę danych w procesie rekrutacji i umieszczać informację o tym w obowiązku informacyjnym w kategorii odbiorca danych z ewentualnym zastrzeżeniem, że dotyczy kierowanych osób?

Jak najbardziej słuszna jest sugestia, że w informacji, udzielanej zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO jako jeden z celów udostępnienia danych, które może nastąpić w związku z zatrudnieniem będzie realizacja zadań pracodawcy z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika. Jest to jednak udostępnienie związane z zatrudnieniem, a nie rekrutacją.

Z przepisów ustawy z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy – dalej u.s.m.p. nie wynika jakoby realizacja świadczeń na postawie tej ustawy wiązała się w każdym przypadku z przepływem danych osobowych bezpośrednio pomiędzy pracodawcą a jsmp. Jak wynika bowiem z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy to pacjent otrzymuje zarówno skierowanie (i okazuje je następnie jsmp) w także orzeczenie wydane na skutek badania. Kwestie organizacyjne przepływu dokumentów mogą jednak także zostać uregulowane odmiennie w treści umowy pomiędzy pracodawcą a jsmp, choćby z punktu widzenia następujących rozliczeń pomiędzy pracodawcą a jednostką.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że każda ze stron realizuje w tym przypadku swoje zadania ustawowe, również w zakresie prowadzonej dokumentacji – orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta jest zarówno elementem dokumentacji prowadzanej przez jsmp (co wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.07.2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, jak i dokumentacji pracowniczej, do której prowadzenia zobowiązany jest pracodawca (na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Na skutek tego w relacji pracodawca – jsmp nie sposób wyróżnić strony, która przetwarza dane w imieniu drugiej ze stron (co zgodnie z art. 26 RODO jest cechą powierzenia przetwarzania danych). Każda ze stron jest więc w tym przypadku administratorem danych, pomiędzy nimi dochodzi zaś do ich udostępnienia.

Nie można jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, że jsmp otrzymuje te dane w procesie rekrutacji. Zgodnie bowiem z art. 5 pkt 1 u.s.m.p. służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie w odniesieniu do pracowników, zatem z punktu widzenia realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami wydanie skierowania na badania wstępne następuje więc wobec pracownika, który jedynie, jak stanowi art. 229 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, nie może być jeszcze dopuszczony do pracy, lub którego termin rozpoczęcia świadczenia pracy jeszcze nie nastąpił.

Jak najbardziej słuszna jest sugestia, że w informacji, udzielanej zgodnie z art. 13 RODO jako jeden z celów udostępnienia danych, które może nastąpić w związku z zatrudnieniem będzie realizacja zadań pracodawcy z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika. Jest to jednak udostępnienie związane z zatrudnieniem, a nie rekrutacją.

 

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/621898661/czy-jednostke-medycyny-pracy-nalezy-traktowac-jako-odbiorce-danych-w-procesie-rekrutacji-w…