Jeśli osoba zniesławiona bądź znieważona w Internecie chce złożyć prywatny akt oskarżenia, to czy może sama uzyskać od administratora portalu dane osoby (bądź inne dane identyfikujące – IP), która ją zniesławiła? Czy obecny stan prawny pozwala prokuratorowi odstąpić od wszczęcia z urzędu postępowania o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, powołując się na tzw. interes społeczny, jeśli RODO umożliwia tej osobie łatwiejsze uzyskanie takich danych? Dotychczas był z tym problem i Prokurator Generalny wydał w 2012 roku wytyczne, w których sugeruje: objęcie czynu ściganiem z urzędu uzasadniają również obiektywne trudności w ustaleniu przez pokrzywdzonego niezbędnych danych osobowych sprawcy przestępstwa, zwłaszcza jeśli przestępstwo popełniono za pośrednictwem telefonu lub Internetu.

ODPOWIEDŹ

W odniesieniu do przedmiotowego zagadnienie tytułem wstępu należy wskazać, że na gruncie obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO – przesłanki prawne odnoszące się do naruszenia dóbr osobistych (w tym zniesławienie, pomówienie etc.) nie zmieniły się.

Należy z całą stanowczością zaznaczyć, że celem RODO jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi, co znajduje wyraz w bezpośrednim odniesieniu do motywu numer 3 RODO. Zatem (mając na uwadze powyższe) w chwili obecnej aktualne pozostają przywołane stanowiska (w tym wytyczne). Na marginesie zaznaczyć należy, że w ocenie odpowiadającego – wręcz przeciwnie – może być wysoce utrudnione uzyskanie takich informacji (informacji o danych osobowych konkretnej osoby uzyskiwanych przez osobę prywatną) w kontekście ochrony danych osobowych i stopnia ich przestrzegania.

Wskazać należy również, że zarówno w procesach cywilnych o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie oraz w postępowaniach karnych, podmiot pokrzywdzony w dalszym ciągu będzie musiał wykazać bezprawność działań obiektywnie godzących w jego dobre imię. Bezspornie należy rozgraniczyć kwestie związane z naruszeniem dóbr osobistych, do dobrego imienia czy wizerunku, od naruszeń związanych z ochroną danych osobowych, o których jak wspomniane zostało na wstępie – traktuje RODO.

 

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/621873335/czy-osoba-ktora-zostala-znieslawiona-w-internecie-i-chce-zlozyc-prywatny-akt-oskarzenia-ma-prawo…