Kto ponosi koszty wysłania pocztą wyników badań pacjentowi – przychodnia, które je wydała czy pacjent?

Z jakich przepisów wynika obowiązek umożliwienia pacjentowi odbioru wyników badań nie tylko osobiście, ale również przez pocztę?

Pytanie skłania do nieco szerszej analizy jego przedmiotu. Co do zasady bowiem nie praktykuje się w obecnym stanie prawnym wydawania wyników badań pacjentom. Nie jest to potrzebne.

Przyjmijmy zatem, że problem dotyczy wyników badań laboratoryjnych (np. analiza krwi). Badania mogą być zlecone w dwu trybach:

1. Zlecenie lekarza;

2. Komercyjnie, czyli na zlecenie samego pacjenta.

 Zgodnie z treścią §9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej r.d.m. wyniki badań mają trafić do tego podmiotu, które zlecił ich wykonanie. Logicznie rzecz biorąc, jeżeli badania są zlecone przez lekarza to ich wyniki mają wrócić właśnie do tego lekarza (do dokumentacji medycznej prowadzonej przez tego lekarza). Jeżeli zaś badania są wykonywane na indywidualne (komercyjne, odpłatne) zlecenie samego pacjenta, konsekwentnie wyniki badań winny trafić bezpośrednio do pacjenta. Jeżeli pacjent zażyczy sobie wysłania ich pocztą naturalnie koszt ten musi pokryć. Jeżeli pacjent wnosi o wydanie mu wyników badań zrealizowanych na zlecenie lekarza to należy taki wniosek potraktować jako wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Według reguł rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –RODO, pierwsza kopia winna być wydana nieodpłatnie, nie dotyczy to jednak kosztów przesyłki. Usługa pocztowa podlega refakturowaniu.

https://sip.lex.pl/#/question-and-answer/621886794/z-czego-wynika-obowiazek-wydawania-wynikow-badan-pacjentom