Warszawa, dnia  7.10.2019 r

Zapytanie cenowe w sprawie  zakupu aktów normatywnych i publikacji

Firma Rodoconsulting Sp z.o.o z siedzibą w 05-091 Ząbki, ul. Wolności 38A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa, pod numerem KRS 0000725542 posługującą się numerem NIP 1251672921, REGON 369844137, realizująca projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad nowym urządzeniem do diagnostyki stanu miazgi zęba oparte na technologii mikrofal”, zwraca się
z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup aktów normatywnych i publikacji.

Materiały dotyczyć będą poniższych kwestii:

    1. opracowanie metod i urządzeń dla pomiaru przestrzennego rozkładu temperatury w tkankach żywych przy użyciu mikrofal;
    2. opracowaniem metod i urządzeń dla pomiaru przestrzennego rozkładu temperatury przy użyciu mikrofal;
    3. opracowaniem metod i układów do pomiaru promieniowania termicznego w zakresie mikrofalowym pochodzącego od obiektów biologicznych i przedmiotów.

Uprzejmie proszę o przesłanie powyżej informacji w terminie do dnia 15.10.2019 r. na adres e-mail: anna.cisz@rodoconsulting.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres firmy.